Obavijest

OBAVJEŠTENJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

KD Capital Ltd. sa sjedištem u ul. L. Karavelov 2, Plovdiv, Bugarska, EU PDV broj : 205391327 (mi) prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u ime Ferratum Bank p.l.c., upisan u Registar društava Malte pod brojem C 56251, sa sjedištem na adresi St. Business Centre, 120 The Strand, Gzira, Malta (dalje: Ferratum ili banka), telefon 0800 7707, e-mail info@ferratumbank.hr. Ferratum bank p.l.c. je dio Ferratum Grupe – zajedno s drugim društvima čiji je većinski član društva izravno ili neizravno Ferratum Oyi (broj Finskog Trgovačkog registra 1950969-1, sa sjedištem na adresi Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki, Republika Finska).

Ferratum je odgovoran za obradu vaših Osobnih podataka i kao takav bi se trebao smatrati voditeljem obrade podataka sukladno GDPR-u, a mi, kao izvršitelj obrade obrađujemo osobne podatke prema instrukcijama Ferratum-a. Više detalja o načinu obrade od strane Ferratum-a možete saznati na:  

https://www.ferratumbank.hr/sites/ferratumbank.hr/files/20180510_HR%20Principles%20of%20processing%20personal%20data%20of%20clients.pdf

Zašto se obrađuju osobni podaci?

Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu zaključivanja i izvršavanja ugovora o kreditu/zajmu/pozajmici i ako ne želite da dostavite sve tražene osobne podate, nećemo moći da proslijedimo Vaš zahtjev banci i banka neće moći da zaključi ugovor s Vama. Navedena obrada uključuje urednu identifikaciju podnosioca zahtjeva ili upita za kredit/zajam/pozajmicu te provedbu kreditnih provjera i procjena, provjeru i procjenu rizika na strani podnositelja zahtjeva, a sve u svrhu odlučivanja da li i pod kojim uvjetima će Ferratum zaključiti ugovor o izdavanju kredita/zajma/pozajmice s podnositeljem zahtjeva. Pravna osnova takve obrade je sklapanje i izvršavanje ugovora s podnositeljem zahtjeva, kao i legitimni interesi Ferratum-a da osigura da je klijent pouzdan i kreditno sposoban te da naplati sve dugovane iznose, kao i zakonske i regulatorne obveze Ferratum-a koje proizlaze iz primjenjivih zakona, uključujući zakone i propise koji uređuju kreditne institucije/zajmodavce, kao što su obveza izvješćivanja regulatora, pravila o sprječavanju pranja novca (AML) i financiranja terorizma te propisi o urednoj identifikaciji klijenta (KYC) i osiguranju pouzdanosti i kreditne sposobnosti klijenta.

Koji podaci se obrađuju?

Radi ostvarivanja svrhe, prikupljaju se sljedeći osobni podaci:

 1. podaci za identifikaciju (npr. ime, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, mjesto rođenja, podaci o identifikacijskom dokumentu i njegova preslika, fotografija s iskaznicom u cilju provjere identiteta);
 2. kontakt podaci (npr. adresa, broj telefona, e-mail adresa);
 3. bankovni podaci (npr. bankovni ID, naziv banke, vlasnik računa, broj računa). Pored navedenog, Ferratum može od Vas zahtijevati i druge podatke za ostvarivanje svrhe, kao što su:
 4. financijski podaci (npr. plaća, prihodi, imovina, odgovornosti, imovina);
 5. podaci vezani uz ugovor s davateljem jamstva;
 6. podaci vezani uz podrijetlo imovine (npr. podaci o poslodavcu, poslovnim partnerima, poslovnim aktivnostima i stvarnim korisnicima, podaci koji pokazuju izvor vaših prihoda i bogatstva);
 7. podaci vezani uz kreditnu sposobnost/pouzdanost (npr. podaci vezani uz ponašanje prilikom plaćanja, podaci o šteti prouzročenoj Ferratum-u ili drugim osobama, podaci koji omogućavaju Ferratum-u provedbu mjera dubinske analize u vezi sa sprečavanjem pranja novca i financiranja terorizma te osiguranje usklađenosti s međunarodnim sankcijama, uključujući svrhu poslovnog odnosa i naznaku je li klijent politički eksponirana osoba);
 8. podaci prikupljeni prilikom izvršavanja zakonskih obveza (npr. informacije dostavljene u sklopu upita koje podnesu istražna tijela, javni bilježnici, porezna tijela, sudovi i izvršitelji);
 9. podaci o komunikaciji (npr. e-mail-ovi, snimke telefonskih razgovora);
 10. podaci vezani uz usluge (npr. izvršavanje ugovora ili njegovo neizvršavanje, povijest izvršenih transakcija, podnesene prijave, zahtjevi i prigovori).

Automatizirano donošenje odluka i profiliranje

Odluku o zaključivanju ugovora s klijentom donosi Ferratum, a Ferratum odlučuje na temelju profiliranja i/ili automatiziranog donošenja odluka je li zahtjev za kredit potpuno ili djelomično usvojen ili odbijen. Odluka se donosi na temelju podataka koje podnositelj zahtjeva dostavi, podataka dobivenih iz vanjskih izvora, kao što su javni i privatni registri te ostale treće osobe, kao i podataka iz ranijeg ponašanja klijenata u vezi s plaćanjima prema Ferratum-u. Ne obrađuju se nikakve posebne kategorije osobnih podataka (npr. podaci vezani uz zdravlje, genski podaci). Profiliranje i/ili automatizirano donošenje odluka su nužni za sklapanje ugovora, kao i za ispunjenje Ferratum-ovih zakonskih obveza vezanih uz urednu identifikaciju klijenta, procjenu kreditne sposobnosti klijenta, sprječavanja prijevare i pranja novca. Automatizirano donošenje odluka pomaže Ferratum-u da provjeri identitet klijenta i provjeri je li klijent pouzdan i kreditno sposoban te je li sposoban ispunjavati svoje obveze sukladno ugovoru. Automatizirano donošenje odluka pomaže Ferratum-u donijeti poštene i odgovorne odluke o zajmu. Ferratum neće odobriti kredit/zajam/pozajmicu i može raskinuti ugovor ako sazna da klijent nije redovan s plaćanjem ili da je klijent dostavio Ferratum-u netočne podatke. Automatizirano donošenje odluka također pomaže smanjiti mogućnost ljudske pogreške, diskriminacije i zloupotrebe moći, te omogućava donošenje odluka u kraćim vremenskim razdobljima, uzimajući u obzir količinu zahtjeva koje zaprimi Ferratum. Međutim, ako želite osporiti donesenu odluku, izraziti vlastito stajalište, te ostvariti svoje pravo na ljudsku intervenciju voditelja obrade, možete kontaktirati Ferratum putem telefona 0800 7707, ili putem e-mail-a info@ferratumbank.hr.

Dijeljenje osobnih podataka

Kao izvršitelj obrade, sve osobne podatke koje prikupimo u ime Ferratum-a, prosljeđujemo Ferratum-u kao voditelju obrade. Ferratum Vaše osobne podatke može podijeliti sa sljedećim trećim osobama:

 1. osobom (fizičkom ili pravnom) koja jamči za ispunjenje obveza klijenta prema Ferratum-u (npr. jamac, garant). Pravna osnova za takvo dijeljenje je Ferratum-ov legitimni interes da osigura izvršenje ugovora;
 2. klijentima, za ispunjenje čijih obveza ste vi jamac. Pravna osnova za takvo dijeljenje je Ferratum-ov legitimni interes da osigura izvršenje ugovora;
 3. osobama koje održavaju baze podataka o zakašnjelim plaćanjima. Pravna osnova takvog dijeljenja je Ferratum-ov legitimni interes da osigura izvršenje ugovora i legitimni interes trećih osoba da budu sposobne procijeniti kreditnu sposobnost Klijenta;
 4. agencijama za naplatu potraživanja i izvršiteljima. Pravna osnova takvog dijeljenja je Ferratum-ov legitimni interes da osigura izvršenje ugovora;
 5. Ferratum-ovim revizorima. Pravna osnova takvog dijeljenja su zakonske obveze Ferratum-a.
 6. Ferratum-ovim regulatorima. Pravna osnova takvog dijeljenja su zakonske obveze Ferratum-a.

Za dalju obradu i dijeljenje podataka od strane Ferratum-a pročitajte Ferratum načela obrade podataka na:

https://www.ferratumbank.hr/sites/ferratumbank.hr/files/20180510_HR%20Principles%20of%20processing%20personal%20data%20of%20clients.pdf.

Prijenos Osobnih podataka izvan EGP-a

Ferratum prenosi Osobne podatke subjektima Ferratum Grupe i drugim primateljima (uključujući omogućavanje pristupa Osobnim podacima) izvan Europskog Gospodarskog Prostora, npr. SAD, Kanada, Indija, Švicarska. To uključuje omogućavanje pristupa Osobnim podacima iz navedenih država. Međutim, Ferratum postupa na navedeni način jedino ako postoji zakonita osnova za takvo postupanje, uključujući primatelja koji je: (i) u državi koja osigurava primjerenu razinu zaštite Osobnih podataka; ili (ii) podložan instrumentu koji pokriva EU zahtjeve za prijenos Osobnih podataka izvan EU. Detaljnije informacije vezane uz prijenos Osobnih podataka izvan EU možete dobiti kontaktiranjem Ferratum-a putem telefona 0800 7707, ili putem e-mail-a info@ferratumbank.hr.

Čuvanje Osobnih podataka

Izvršitelji obrade osobne podatke čuvaju prema instrukcijama voditelja, odnosno Ferratum-a. Ferratum čuva vaše Osobne podatke u skladu sa smjernicama svoje djelatnosti koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe u koju su prikupljeni ili koliko je to potrebno za zaštitu njegovih prava ili koliko je to propisano primjenjivim pravnim aktima. Najduže razdoblje koje se može primijeniti je zastrani rok za sve tražbine koje proizlaze iz transakcija, a koji iznosi 10 godina od dana posljednje transakcije ili zatvaranja računa, ovisno što je bilo zadnje.

Vaša prava

U mjeri u kojoj je to predviđeno primjenjivim Propisima o zaštiti osobnih podataka imate sva prava Ispitanika u odnosu na vaše osobne podatke. To uključuje sljedeća prava:

 1. pravo zahtijevati pristup vašim Osobnim podacima;
 2. pravo dobiti presliku vaših Osobnih podataka;
 3. pravo ispraviti netočne ili nepotpune Osobne podatke koji se odnose na vas;
 4. pravo izbrisati vaše Osobne Podatke;
 5. pravo ograničiti Obradu vaših Osobnih Podataka;
 6. pravo na prenosivost vaših Osobnih Podataka;
 7. pravo prigovoriti Obradi vaših Osobnih podataka, koje se temelji na vašem prevladavajućem legitimnom interesu te koji se obrađuju u svrhe izravnog marketinga;

Ako smatrate da je došlo do kršenja vaših prava, imate pravo podnijeti prigovor:

– Ferratum-ovoj službi za podršku korisnicima ili;

– Ferratum-ovom službeniku za zaštitu podataka ili;

– Uredu Povjerenika za informiranje i zaštitu podataka, adresa: Floor 2, Airways House, Triq Il – Kbira, Tas-Sliema SLM 1549, telefon: +356 2328 7100, email idpc.info@idpc.org.mt ili;

– sudovima, ako smatrate da su vaša prava povrijeđena.

Kako biste ostvarili svoja prava, molimo da kontaktirate Ferratum-ove službe ili svoj zahtjev možete uputiti i nama, a mi ćemo taj zahtjev proslijediti Ferratum-u kao voditelju obrade.

Izmjene načela

U slučaju da se izmijeni Ferratum-ova praksa obrade osobnih podataka ili u slučaju da nastane potreba da se ova načela izmijene na temelju primjenjivih propisa, sudske prakse ili smjernica koje izdaju nadležna tijela, Ferratum je ovlašten jednostrano izmijeniti ova načela u svako doba. U tom slučaju, Ferratum će vas obavijestiti putem e-maila najkasnije mjesec dana prije nego izmjene stupe na snagu.

Kontakt

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših Osobnih Podataka, molimo kontaktirajte Ferratum na telefon 0800 7707 ili e-mail info@ferratumbank.hr. Ferratum je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg također možete kontaktirati u vezi navedenog putem sljedećeg kontakta: dpo.hr@ferratumbank.hr.

Zašto odabrati nas?

Višegodišnje iskustvo u financijama svrstalo nas je među vodeće kada je u pitanju mikrokreditiranje.

Transparentnost

Ovdje nema skrivenih troškova. Prije nego se prijavite za kredit izračunajte unaprijed sve troškove vraćanja kredita, pozajmica i zajmova.

k

Ispunite obrazac

Nakon što ste odabrali iznos koji želite da Vam isplatimo na račun, potrebno je unijeti sve tražene podatke i popuniti obrazac za prijavu.

Naš odgovor

Ako ste uspješno popunili obrazac i poslali ga nama na provjeru, uskoro možete očekivati povratnu informaciju o odobrenju zajma.

Isplata

Po odobrenju kredita, pozajmice ili zajma Vaš novac će biti isplaćen direktno na račun. Isplata moguća već nakon 15 minuta od odobrenja.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (149 ocjena)

Home » Obavijest